Teke pálya építés

Tekepályák építéséhez szükséges betonozási és előkészítéi információk:

Telepítési és üzemeltetési dokumentáció

A Vilati által szállított teke és bowling automatákat a következő feltételek teljesülése esetén szabad telepíteni, üzembe helyezni ill. üzemeltetni:

Pályaépítési feltételek és szempontok:

 1. Az épület, épületrész építészeti, üzemeltetési stb. engedélyeinek beszerzése a Megrendelő feladata
 2. A szerződéskötéskor átadott Vilati pálya-telepítési vázlaton szereplő méretek és előírások betartása a pályaépítés megkezdésének feltétele.
 3. Az épület (terem) építésekor fel kell mérni, hogy a működő pálya zajt termel, ez a kapcsolódó egységek működését mennyiben zavarja. (pl. hálószobák, konferencia terem) A vezetett és sugárzott zaj csökkentésére – külön kérésre - a Vilati ajánlásokat tud tenni az építők ill. a Megrendelő részére.
 4. A pályaépítés megkezdésekor a helyiség kész állapotban kell, hogy legyen, komplett világítás, fűtés, elektromos hálózat, festés stb. munkák befejezése után.
 5. A berendezések és pályaelemek szállításához a megfelelő közlekedő utat és szállítási feltételeket biztosítani kell, ez a Megrendelő feladata. A legnagyobb méretű egység, amit szállításra kerül pályaelemeknél 3 m x 1,5 m, automatánál 2 m x 1 m x 1 m. Ezekhez az ajtó, lépcső stb. méreteket biztosítani szükséges.
 6. A leszállított berendezések és alkatrészek őrzése a Megrendelő feladata.
 7. A pályaépítés alatt a Megrendelő biztosítja a költségmentes elektromos energiát, világítást, fűtést és a zavartalan munkavégzés körülményei, beleértve a szerszámok, eszközök őrzését is.
 8. A szerelők szállásának biztosítása és az ellátás a szerződés szerint történik.

Automata építési feltételek és szempontok:

 1. A Megrendelőnek biztosítani szükséges a Vilati telepítési-vázlaton szereplő világítást, hálózati földelt aljzatokat, a gépterem hálózati betáplálás dobozát, az esetleges kiértékelő rendszer hálózati tápellátását. A fentieket megfelelő biztosítással és a kezelőszemélyzet részére gyorsan elérhető kapcsolóval kell ellátni. Biztosítani szükséges a Vilati telepítési-vázlatokon szereplő kábelvezetési utakat és rögzítő elemeket.
 2. A gépteremben történő, ajánlott felszerelést (bábuállító mechanika, vezérlés, kijelzők, betáp. dobozok stb.) az 1. ábrán láthatjuk. Az ettől való eltérést a szerelést kivitelező céggel ill. a Vilatival egyeztetni kell.
 3. A teljes pálya kábelvezetési helyszükségletét a 2. ábra mutatja. Az ettől való eltérést a szerelést kivitelező céggel ill. a Vilatival egyeztetni kell.
 4. A kiértékelő rendszer kijelző egységének rögzítési pontjait a telepítési vázlat tartalmazza és a Megrendelő készíti el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiértékelő egység súlya kb. 80 kg. A felszerelés magasságánál figyelembe kell venni, hogy min 2 m szabad magassági méretet kell tervezni, vagy ha ez nem tartható, a felszerelés helyét úgy kell megválasztani, hogy a pálya felülete fölé kerüljön az egység, ahová belépni már nem szabad.
 5. A teljes pálya és kiszolgáló egységeinek elektromos hálózata a mindenkori és helyi szabványoknak kell, hogy megfeleljen, a hálózat paramétereit (pl. földelési ellenállás stb.) időszakosan ellenőrizni kell, ezeket a jegyzőkönyveket tárolni. Az ellenőrzés a Megrendelő feladata. A berendezés PE pontja a vezérlőszekrény bemeneti pontja, ahonnan az egyes részegységek (pl. mechanika) fémrészei zöld/sárga vezetékkel kerülnek az érintésvédelmi összekötő hálózatba. Az érintésvédelmi hálózat folytonosságát és minőségét időszakosan méréssel ellenőrizni kell. A kiértékelő rendszer külön hálózati kábellel kerül működtetésre, annak fém háza és egységei külön kerülnek érintésvédelmi hálózatba kötésre.
 6. A fő elektronikus egységek (vezérlőszekrény, bábuállító mechanika, fém tartószerkezet, golyó visszajuttató, kiértékelő rendszer, központi számítógép) valamint a törpe feszültséget tartalmazó egységek (előfal, vezérlőpult) egymással összekötésre kerülnek, ami az egységek egyen potenciálra hozását eredményezi. Az attrakció tábla, fénysorompók max. 24 V feszültséggel működnek és műanyag házban vannak, ezért érintésvédelmi földelésre nem kerülnek.
 7. A teke ill. bowling pálya építése a megadott vázlatok ill. a szövetségek által kiadott szabványok szerint történik. A pálya elkészülte után a sportszövetségek műszaki bizottságánál a pályákat hitelesíteni kell. A hitelesítést kérheti a Megrendelő vagy a Kivitelező is, ahogy a szerződésben erről megállapodnak. A szabványos pálya méreteken kívül a következő szempontokat kell még betartani:
  • a szerviz utakat mindig szabadon kell tartani
  • központi számítógép és környezete jól szellőzött és átlátható helyen legyen
  • a gépterembe való bejutást – hiba esetén – biztosítani kell
 8. A bábuállító gépeket és vezérléseket, valamint kiegészítő egységeket a Vilati szakemberei ill. a kiadott szerelés segédlet alapján kizárólag szakemberek szerelhetik fel és helyezhetik üzembe. Az üzembe helyezés és szerelés az érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások betartása mellett történhet. Bármilyen, ezen témakörökben felmerülő problémáért a szerelés vezető ill. annak cége felelős.
 9. Az üzembe helyezés után a Megrendelő képviselője részére a Vilati vagy a kivitelező cég, kezelési, üzemeltetési tanfolyamot tart, miután a kijelölt személy illetékessé válik a gépterembe való belépésre és ott munkavégzésre. A kiképzett személy rendelkezik mindazon dokumentációkkal, amik ahhoz szükségesek, hogy a takarítási, karbantartási és hiba meghatározási feladatokat elláthassa.

Működtetési, üzemeltetési feltételek, szempontok:

 1. A Megrendelő vagy annak megbízottja, aki kiképzett személynek tekinthető felelős a következő feladatok helye elvégzéséért:
 2. Meg kell győződni nyitáskor ill. záráskor arról, hogy a teremben a feszültségek rendben vannak-e? A feszültség alá helyezést ill. feszültség mentesítést el kell végezni.(minden fázis rendben van-e, fázis sorrend nem változott-e meg stb.)
 3. Meg kell győződni a pálya épségéről, bábuk, golyók, kötelek stb. hiánytalanságáról, működőképességéről. El kell végezni az előírás szerinti takarítást. Ez a Vilati által ajánlott takarítási leírásban található. A leírásban ajánlott takarító szerektől eltérő szer alkalmazása esetén az esetleges meghibásodásokért a Vilati nem vállal felelősséget.
 4. Naponta ellenőrizni kell, hogy az automata hibátlanul működik-e, ha nem a hibás alkatrészt cserélni kell, vagy értesíteni a szakszervizt. A kezelés utasítás gondos tanulmányozása után a hibát közelítően be kell határolni és a jelenséget a lehető legnagyobb pontossággal elmondani a szerviz szakemberének.
 5. Játék közben gondoskodni kell arról, hogy a pályamester (kiképzett személy) elérhető legyen, ha bármilyen élet, baleset vagy vagyoni kár előfordulásának lehetősége állhat fenn. A felügyeletért a Megrendelő (esetleg megbízottja az Üzemeltető) felelős. Az automata veszélyes üzem, a gépház mintegy második burkolatának tekinthető, ezért a belépés csak kiképzett szakember részére engedélyezett, mások részére tilos. A belépés tiltását a szerviz ajtó zárásával ill. kihelyezett táblával is nyomatékosítani kell. A játékok lényegéből adódik, hogy a golyópálya nem zárható el, ezért ott bárki „bemászhat”, ennek megakadályozása a pályamester feladata. Ha hibát észleltek, a kezelő pulton a „stop” jelű nyomógombbal (annak folyamatos nyomásával) a bábuállító motor megállítható. Ezt követően a pályamester a gépteremben feszültség mentesíteni vagy mozgásképtelenné tudja tenni az automatát. (vészleállító gomb, motor kulcsos kapcsolói, főkapcsoló) A hiba elhárítása után a berendezés a vezérlő szekrényen lévő „start” zöld nyomógomb megnyomása után válik ismét üzemképessé. Az erősáramú rész ajtaja az elektronikai kártyáktól függetlenül nyitható és javítható. Figyelem: feszültség alatt minden beavatkozás tilos és életveszélyes! Csak szakember végezhet javítást! A kiképzett személy nem tekinthető szakembernek, a motorvédő és túláramvédő automaták ellenőrzésén kívül más javítást nem végezhet. A vészleállító gomb kívánságra még két helyen elhelyezhető (pl. a gép hátsó részén vagy a kezelő pultnál) visszakapcsolás mindig csak a gépteremből, a „start” nyomógombbal lehetséges, ha a hibát elhárították. Ha a fenti módszerekkel a hibát nem sikerült elhárítani, a gépet feszültség mentesíteni kell, a kapcsolót lezárni és szakembert kell hívni. A pályamesternek ismernie kell a játék szabályait, valamint az automata működését, hogy játék közben segíteni tudjon, ha vita vagy hiba keletkezett.
 6. El kell végezni a kezelési utasításban leírt időszakos kenési, tisztítási stb. munkákat. Ezek gyakorisága a működés mennyiségétől függ. Ügyelni kell arra, hogy ezen munkák végzése közben a balesetvédelmi szabályokat mindig be kell tartani. A kezelési utasítást ill. minden egyéb segédletet elérhető helyen kell tartani, hogy szükség esetén azonnal használhatók legyenek.
 7. A pályamester gondoskodjon arról, hogy a kezelő pultra, központi számítógéphez stb. alkohol vagy más folyadék ne kerülhessen, mert meghibásodást okozhat. A játékosokat röviden fel kell világosítani a kezelésről, amit maguk végezhetnek később. Fel kell hívni a játékosok figyelmét arra, hogy a pályán mely pontok okozhatnak sérülést. Játék közben felügyelni kell arra, hogy a játékosok a pályának, önmaguknak vagy játékostársaiknak sérülést ne okozhassanak. Bármilyen sérülés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni a későbbi viták elkerülésére.
 8. A pályamester megfelelő tartalék alkatrészt ill. egységet tartson raktáron a gyors hiba javítás elősegítésére. A megfelelő alkatrészeket a katalógus segítségével lehet kiválasztani. A pontos azonosításban a Vilati szerviz mindig rendelkezésükre áll.

A szerelési és üzemeltetési utasítást a Megrendelőnek ill. megbízottjának, az Üzemeltetőnek be kell tartani ill. alkalmazottaival tartatni. Ezen utasítások betartásának elmulasztása esetén beálló teljes anyagi károkért, személyi sérülésekért az Üzemeltető felelős.
Az automaták átadásakor a személyzet kiképzése megtörténik és az üzemeltetéshez szükséges minden dokumentációval a Megrendelő rendelkezik.
Amennyiben nem a Vilati végzi a szerelést, üzembe helyezést, akkor is az utasításnak megfelelően kell eljárni. Az eltérésből adódó károkért a Vilati felelőséget nem tud vállalni