Bowling pálya építés

Bowlingpályák építéséhez szükséges betonozási és elõkészítési információk:

Telepítési és üzemeltetési dokumentáció

A Vilati által szállított teke és bowling automatákat a következõ feltételek teljesülése esetén szabad telepíteni, üzembe helyezni ill. üzemeltetni:

Pályaépítési feltételek és szempontok:

 1. Az épület, épületrész építészeti, üzemeltetési stb. engedélyeinek beszerzése a Megrendelõ feladata
 2. A szerzõdéskötéskor átadott Vilati pálya-telepítési vázlaton szereplõ méretek és elõírások betartása a pályaépítés megkezdésének feltétele.
 3. Az épület (terem) építésekor fel kell mérni, hogy a mûködõ pálya zajt termel, ez a kapcsolódó egységek mûködését mennyiben zavarja. (pl. hálószobák, konferencia terem) A vezetett és sugárzott zaj csökkentésére – külön kérésre - a Vilati ajánlásokat tud tenni az építõk ill. a Megrendelõ részére.
 4. A pályaépítés megkezdésekor a helyiség kész állapotban kell, hogy legyen, komplett világítás, fûtés, elektromos hálózat, festés stb. munkák befejezése után.
 5. A berendezések és pályaelemek szállításához a megfelelõ közlekedõ utat és szállítási feltételeket biztosítani kell, ez a Megrendelõ feladata. A legnagyobb méretû egység, amit szállításra kerül pályaelemeknél 3 m x 1,5 m, automatánál 2 m x 1 m x 1 m. Ezekhez az ajtó, lépcsõ stb. méreteket biztosítani szükséges.
 6. A leszállított berendezések és alkatrészek õrzése a Megrendelõ feladata.
 7. A pályaépítés alatt a Megrendelõ biztosítja a költségmentes elektromos energiát, világítást, fûtést és a zavartalan munkavégzés körülményei, beleértve a szerszámok, eszközök õrzését is.
 8. A szerelõk szállásának biztosítása és az ellátás a szerzõdés szerint történik.

Automata építési feltételek és szempontok:

 1. A Megrendelõnek biztosítani szükséges a Vilati telepítési-vázlaton szereplõ világítást, hálózati földelt aljzatokat, a gépterem hálózati betáplálás dobozát, az esetleges kiértékelõ rendszer hálózati tápellátását. A fentieket megfelelõ biztosítással és a kezelõszemélyzet részére gyorsan elérhetõ kapcsolóval kell ellátni. Biztosítani szükséges a Vilati telepítési-vázlatokon szereplõ kábelvezetési utakat és rögzítõ elemeket.
 2. A gépteremben történõ, ajánlott felszerelést (bábuállító mechanika, vezérlés, kijelzõk, betáp. dobozok stb.) az 1. ábrán láthatjuk. Az ettõl való eltérést a szerelést kivitelezõ céggel ill. a Vilatival egyeztetni kell.
 3. A teljes pálya kábelvezetési helyszükségletét a 2. ábra mutatja. Az ettõl való eltérést a szerelést kivitelezõ céggel ill. a Vilatival egyeztetni kell.
 4. A kiértékelõ rendszer kijelzõ egységének rögzítési pontjait a telepítési vázlat tartalmazza és a Megrendelõ készíti el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kiértékelõ egység súlya kb. 80 kg. A felszerelés magasságánál figyelembe kell venni, hogy min 2 m szabad magassági méretet kell tervezni, vagy ha ez nem tartható, a felszerelés helyét úgy kell megválasztani, hogy a pálya felülete fölé kerüljön az egység, ahová belépni már nem szabad.
 5. A teljes pálya és kiszolgáló egységeinek elektromos hálózata a mindenkori és helyi szabványoknak kell, hogy megfeleljen, a hálózat paramétereit (pl. földelési ellenállás stb.) idõszakosan ellenõrizni kell, ezeket a jegyzõkönyveket tárolni. Az ellenõrzés a Megrendelõ feladata. A berendezés PE pontja a vezérlõszekrény bemeneti pontja, ahonnan az egyes részegységek (pl. mechanika) fémrészei zöld/sárga vezetékkel kerülnek az érintésvédelmi összekötõ hálózatba. Az érintésvédelmi hálózat folytonosságát és minõségét idõszakosan méréssel ellenõrizni kell.
 6. A kiértékelõ rendszer külön hálózati kábellel kerül mûködtetésre, annak fém háza és egységei külön kerülnek érintésvédelmi hálózatba kötésre.
 7. A fõ elektronikus egységek (vezérlõszekrény, bábuállító mechanika, fém tartószerkezet, golyó visszajuttató, kiértékelõ rendszer, központi számítógép) valamint a törpe feszültséget tartalmazó egységek (elõfal, vezérlõpult) egymással összekötésre kerülnek, ami az egységek egyen potenciálra hozását eredményezi. Az attrakció tábla, fénysorompók max. 24 V feszültséggel mûködnek és mûanyag házban vannak, ezért érintésvédelmi földelésre nem kerülnek.
 8. A teke ill. bowling pálya építése a megadott vázlatok ill. a szövetségek által kiadott szabványok szerint történik. A pálya elkészülte után a sportszövetségek mûszaki bizottságánál a pályákat hitelesíteni kell. A hitelesítést kérheti a Megrendelõ vagy a Kivitelezõ is, ahogy a szerzõdésben errõl megállapodnak. A szabványos pálya méreteken kívül a következõ szempontokat kell még betartani:
  • a szerviz utakat mindig szabadon kell tartani
  • a központi számítógép és környezete jól szellõzött és átlátható helyen legyen
  • a gépterembe való bejutást – hiba esetén – biztosítani kell
 9. A bábuállító gépeket és vezérléseket, valamint kiegészítõ egységeket a Vilati szakemberei ill. a kiadott szerelés segédlet alapján kizárólag szakemberek szerelhetik fel és helyezhetik üzembe. Az üzembe helyezés és szerelés az érvényes munkavédelmi, tûzvédelmi, balesetvédelmi elõírások betartása mellett történhet. Bármilyen, ezen témakörökben felmerülõ problémáért a szerelés vezetõ ill. annak cége felelõs.
 10. Az üzembe helyezés után a Megrendelõ képviselõje részére a Vilati vagy a kivitelezõ cég, kezelési, üzemeltetési tanfolyamot tart, miután a kijelölt személy illetékessé válik a gépterembe való belépésre és ott munkavégzésre. A kiképzett személy rendelkezik mindazon dokumentációkkal, amik ahhoz szükségesek, hogy a takarítási, karbantartási és hiba meghatározási feladatokat elláthassa.

Mûködtetési, üzemeltetési feltételek, szempontok:

 1. A Megrendelõ vagy annak megbízottja, aki kiképzett személynek tekinthetõ felelõs a következõ feladatok helye elvégzéséért:
 2. Meg kell gyõzõdni nyitáskor ill. záráskor arról, hogy a teremben a feszültségek rendben vannak-e? A feszültség alá helyezést ill. feszültség mentesítést el kell végezni.(minden fázis rendben van-e, fázis sorrend nem változott-e meg stb.)
 3. Meg kell gyõzõdni a pálya épségérõl, bábuk, golyók, kötelek stb. hiánytalanságáról, mûködõképességérõl. El kell végezni az elõírás szerinti takarítást. Ez a Vilati által ajánlott takarítási leírásban található. A leírásban ajánlott takarító szerektõl eltérõ szer alkalmazása esetén az esetleges meghibásodásokért a Vilati nem vállal felelõsséget.
 4. Naponta ellenõrizni kell, hogy az automata hibátlanul mûködik-e, ha nem a hibás alkatrészt cserélni kell, vagy értesíteni a szakszervizt. A kezelés utasítás gondos tanulmányozása után a hibát közelítõen be kell határolni és a jelenséget a lehetõ legnagyobb pontossággal elmondani a szerviz szakemberének.
 5. Játék közben gondoskodni kell arról, hogy a pályamester (kiképzett személy) elérhetõ legyen, ha bármilyen élet, baleset vagy vagyoni kár elõfordulásának lehetõsége állhat fenn. A felügyeletért a Megrendelõ (esetleg megbízottja az Üzemeltetõ) felelõs. Az automata veszélyes üzem, a gépház mintegy második burkolatának tekinthetõ, ezért a belépés csak kiképzett szakember részére engedélyezett, mások részére tilos. A belépés tiltását a szerviz ajtó zárásával ill. kihelyezett táblával is nyomatékosítani kell. A játékok lényegébõl adódik, hogy a golyópálya nem zárható el, ezért ott bárki „bemászhat”, ennek megakadályozása a pályamester feladata. Ha hibát észleltek, a kezelõ pulton a „stop” jelû nyomógombbal (annak folyamatos nyomásával) a bábuállító motor megállítható. Ezt követõen a pályamester a gépteremben feszültség mentesíteni vagy mozgásképtelenné tudja tenni az automatát. (vészleállító gomb, motor kulcsos kapcsolói, fõkapcsoló) A hiba elhárítása után a berendezés a vezérlõ szekrényen lévõ „start” zöld nyomógomb megnyomása után válik ismét üzemképessé. Az erõsáramú rész ajtaja az elektronikai kártyáktól függetlenül nyitható és javítható. Figyelem: feszültség alatt minden beavatkozás tilos és életveszélyes! Csak szakember végezhet javítást! A kiképzett személy nem tekinthetõ szakembernek, a motorvédõ és túláramvédõ automaták ellenõrzésén kívül más javítást nem végezhet. A vészleállító gomb kívánságra még két helyen elhelyezhetõ (pl. a gép hátsó részén vagy a kezelõ pultnál) visszakapcsolás mindig csak a gépterembõl, a „start” nyomógombbal lehetséges, ha a hibát elhárították. Ha a fenti módszerekkel a hibát nem sikerült elhárítani, a gépet feszültség mentesíteni kell, a kapcsolót lezárni és szakembert kell hívni. A pályamesternek ismernie kell a játék szabályait, valamint az automata mûködését, hogy játék közben segíteni tudjon, ha vita vagy hiba keletkezett.
 6. El kell végezni a kezelési utasításban leírt idõszakos kenési, tisztítási stb. munkákat. Ezek gyakorisága a mûködés mennyiségétõl függ. Ügyelni kell arra, hogy ezen munkák végzése közben a balesetvédelmi szabályokat mindig be kell tartani. A kezelési utasítást ill. minden egyéb segédletet elérhetõ helyen kell tartani, hogy szükség esetén azonnal használhatók legyenek.
 7. A pályamester gondoskodjon arról, hogy a kezelõ pultra, központi számítógéphez stb. alkohol vagy más folyadék ne kerülhessen, mert meghibásodást okozhat. A játékosokat röviden fel kell világosítani a kezelésrõl, amit maguk végezhetnek késõbb. Fel kell hívni a játékosok figyelmét arra, hogy a pályán mely pontok okozhatnak sérülést. Játék közben felügyelni kell arra, hogy a játékosok a pályának, önmaguknak vagy játékostársaiknak sérülést ne okozhassanak. Bármilyen sérülés esetén jegyzõkönyvet kell felvenni a késõbbi viták elkerülésére.
 8. A pályamester megfelelõ tartalék alkatrészt ill. egységet tartson raktáron a gyors hiba javítás elõsegítésére. A megfelelõ alkatrészeket a katalógus segítségével lehet kiválasztani. A pontos azonosításban a Vilati szerviz mindig rendelkezésükre áll.

A szerelési és üzemeltetési utasítást a Megrendelõnek ill. megbízottjának, az Üzemeltetõnek be kell tartani ill. alkalmazottaival tartatni. Ezen utasítások betartásának elmulasztása esetén beálló teljes anyagi károkért, személyi sérülésekért az Üzemeltetõ felelõs.
Az automaták átadásakor a személyzet kiképzése megtörténik és az üzemeltetéshez szükséges minden dokumentációval a Megrendelõ rendelkezik.
Amennyiben nem a Vilati végzi a szerelést, üzembe helyezést, akkor is az utasításnak megfelelõen kell eljárni. Az eltérésbõl adódó károkért a Vilati felelõséget nem tud vállalni.

CsatolmányMéret
bw_bet01.pdf63.48 KB
bw_bet02.pdf59.63 KB
bw_bet03.pdf92.46 KB
bw_bet05.pdf19.46 KB
bw_bet06.pdf49.47 KB
Kabel1.pdf15.58 KB
Kabel2.pdf13.81 KB
Szereles1.pdf28.74 KB
Szereles2.pdf17.53 KB